W GoSkiing narty nie tylko zimą

Jesteś fanem spor­tów zimo­wych? W Kra­ko­wie sezon nar­ciar­ski ni­gdy się nie koń­czy! Pozwala na to GoSkiing – sztuczny stok nar­ciar­ski w hali przy ulicy Doma­gały 25 w dziel­nicy Rybi­twy. Nie­za­leż­nie od pogody, nasze stoki są otwarte przez cały rok.

Cało­roczny stok nar­ciar­ski

Halowe stoki nar­ciar­skie od dawna dzia­łały już w takich pol­skich mia­stach jak War­szawa czy Wro­cław. Kra­kow­ski stok GoSkiing jest jed­nak naj­więk­szym tego typu obiek­tem w Pol­sce. Dwie bież­nie o dłu­go­ści 11 metrów i sze­ro­ko­ści aż 6 metrów miesz­czą się na dwóch pię­trach obok hali gokar­to­wej przy ulicy Mariana Doma­gały w Kra­ko­wie. Jed­no­cze­śnie może na nich tre­no­wać 8 osób – po 4 na każ­dej z bieżni. Kryty halowy ośro­dek nar­ciar­ski jest kli­ma­ty­zo­wany i ogrze­wany, dzięki czemu może być otwarty przez 365 dni w roku.

Wypo­sa­że­nie na narty

Przy­cho­dząc na halowy stok nar­ciar­ski, możesz wypo­sa­żyć się we wła­sny kask i buty zjaz­dowe, oczy­wi­ście jeśli je posia­dasz. Warto ubrać spodnie z dłu­gimi nogaw­kami i ręka­wiczki, które zapo­bie­gną otar­ciom. Wła­sne buty nar­ciar­skie lepiej przy­sto­so­wują się do nogi, przez co jazda może być bar­dziej kom­for­towa. Pamię­taj, że kask moto­cy­klowy na narty nie jest dobrym pomy­słem. Jeśli nie wiesz, jaki kask na narty wybrać, możesz zdać się na nasze doświad­cze­nie – nasza wypo­ży­czal­nia jest w pełni wypo­sa­żona w pro­fe­sjo­nalny sprzęt nar­ciar­ski i snow­bo­ar­dowy. Znaj­dziesz u nas wyso­kiej jako­ści buty nar­ciar­skie dla dzieci i doro­słych. Na torze obo­wią­zują narty i deski snow­bo­ar­dowe z naszej wypo­ży­czalni – są one spe­cjal­nie przy­sto­so­wane, aby nie znisz­czyć toru. Obec­nie cen­nik nie prze­wi­duje dodat­ko­wych opłat za sprzęt, który jest nie­zbędny.

Instruk­tor nar­ciar­stwa w cenie

Pro­fe­sjo­nalny instruk­tor nar­ciar­stwa alpej­skiego przez cały czas znaj­duje się obok stoku i wychwy­tuje naj­mniej­sze niu­anse pod­czas zjazdu. Instruk­torzy mogą natych­miast odpo­wia­dać na Twoje pyta­nia, kory­go­wać tech­nikę jazdy, oraz pomóc w ana­li­zie toru jazdy na nagra­niu wideo. Kamery i lustro wenec­kie, w któ­rym możesz śle­dzić swój zjazd, pozwa­lają na wpro­wa­dza­nie metod nauki nie­do­stęp­nych na tra­dy­cyj­nym torze. Przy­nosi to nawet 8-krot­nie szyb­sze postępy w nauce jazdy zarówno na nar­tach, jak i na snow­bo­ar­dzie.

Miej­sce na inte­gra­cję fir­mową

Kryty stok nar­ciar­ski jest świet­nym pomy­słem na aktywny wypo­czy­nek z dziećmi, orga­ni­za­cję imprez inte­gra­cyj­nych czy wie­czór kawa­ler­ski. Spo­tka­nie na takim obiek­cie wywoła nie­małe zasko­cze­nie wśród zapro­szo­nych gości. Imprezę można połą­czyć z korzy­sta­niem z toru gokar­to­wego GoKar­ting Cen­ter, który znaj­duje się w tym samym budynku. Uczest­nicy mogą zamó­wić pyszną pizzę lub zare­zer­wo­wać pełen poczę­stu­nek w wydzie­lo­nej sali na pię­trze.

Stok nar­ciar­ski bez kole­jek

Miej­ski halowy stok umoż­li­wia tre­ning nar­ciar­ski po pracy lub po szkole – nie ogra­ni­cza nas cza­so­ch­łonna orga­ni­za­cja wyjazdu na tra­dy­cyjny stok zjaz­dowy. Trasa nie koń­czy się aż do wyłą­cze­nia bieżni, a jeden zjazd do 8 minut nie­prze­rwa­nej zabawy. Jeden pakiet obej­muje 3 ośmio­mi­nu­towe zjazdy i 10-minu­towe prze­rwy pomię­dzy nimi. Przed roz­po­czę­ciem jazdy warto zadbać o roz­grzewkę w stre­fie przy­go­to­wa­nia. Jak łatwo obli­czyć – wyku­pu­jąc jeden pakiet spę­dzisz z nami bli­sko godzinę.

Ide­alne warunki nar­ciar­skie

Nasze stoki są pokryte ory­gi­nalną sztuczną trawą nar­ciar­ską Pole-Snow, która imi­tuje praw­dziwy śnieg. Pole-Snow to syn­te­tyczny mate­riał ze sztucz­nej trawy nar­ciar­skiej. Jego włókna o niskim współ­czyn­niku tar­cia są wple­cione w sta­bilną część pod­stawy, która przy­po­mina pas bieżni. Pod­czas dzia­ła­nia stoku obro­towy suchy stok prze­suwa się razem z pokry­wa­ją­cym go dywa­nem. Taki symu­la­tor nar­ciar­ski można dowol­nie dosto­so­wać do umie­jęt­no­ści ćwi­czą­cych, regu­lu­jąc pręd­kość aż do 35 m/h i kąt nachy­le­nia w zakre­sie 10–18 stopni. Z tego powodu stok nadaje się zarówno do nauki dzieci, jak i tre­ningów pro­fe­sjo­nalnych poza sezo­nem.

Naj­lep­sze miej­sce na narty w Pol­sce

Mało­pol­ska to region obfi­tu­jący w górzy­ste tereny, ide­alne do jazdy na nar­tach. Gdzie możesz się wybrać, kiedy koniec sezonu nar­ciar­skiego jest prze­szkodą? Być może ran­king naj­lep­szych ośrod­ków nar­ciar­skich nie zakla­sy­fi­kuje w ogóle na liście tak nie­ty­po­wej kate­go­rii, jak zada­szony stok nar­ciar­ski, ale opi­nie naszych klien­tów mówią same za sie­bie! Pamię­taj jed­nak, że zjazd na sztucz­nym stoku może być dużo bar­dziej męczący niż na tra­dy­cyj­nym torze.

goskiing

GoKarting Center

ul. Domagały 25 (Kraków-Rybitwy)
30-741 Kraków

+48 12 653 02 56

+48 500 440 750

Godziny otwarcia:

PN: 14:00 – 22:00
WT: 14:00 – 22:00
ŚR: 14:00 – 22:00
CZ: 14:00 – 22:00
PT: 14:00 – 23:00
SB: 10:00 – 23:00
ND: 10:00 – 22:00

© 2024 GoKarting Center.